top of page

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van VDDS, hierna te noemen "het bedrijf". Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekome
  n.
   

 2. Offertes en Overeenkomsten

  2.1 Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer het bedrijf de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

  2.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

   

 3. Prijs en Betaling

  3.1 De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld.

  3.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.3 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente bedraagt 8 %.

  3.4 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen.

   

 4. Levering

  4.1 De leveringstermijn wordt in onderling overleg vastgesteld en zal zo nauwkeurig mogelijk worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  4.2 Het risico van de geleverde goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

   

 5. Aansprakelijkheid

  5.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het bedrijf.

  5.2 De aansprakelijkheid van het bedrijf is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd.

   

 6. Intellectuele Eigendom

  6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door het bedrijf geleverde producten en diensten, waaronder
  ontwerpen en tekeningen, blijven eigendom van het bedrijf.
   

 7. Overmacht 

  7.1 Onverminderd andere artikelen, draagt de opdrachtgever het risico van het door de opdrachtnemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de opdrachtnemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

  7.2. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever en treden opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar in overleg

  7.3. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

  7.4. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.


  7.5. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
   

 8.  Meer- en minderwerk

  8.1 Meer- en minderwerk wordt - behoudens spoedeisende omstandigheden - voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch overeengekomen. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever deze prijsverhoging zelf had moeten begrijpen.

  8.2. Het gemis aan een s
  chriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op degene die de aanspraak maakt.

  8.3 Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

  8.4. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de opdrachtnemer bij wijze van voorschot 25% van het geoffreerde bedrag in rekening brengen als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer eerst kunnen declareren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Minderwerk zal door de opdrachtnemer worden verrekend bij de eerstvolgende termijnfactuur nadat het minderwerk is overeengekomen.

   

 9. Prijs en betaling 

  9.1. De prijs die de opdrachtgever moet betalen kan na het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden en in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

  9.2. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt de ondernemer een rekening aan de opdrachtgever. Deze rekening moet binnen 2 weken na ontvangst worden betaald
   

 10. Opschorting van betaling

  Indie
  n het werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan wel in het geval van niet nakoming, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur bericht de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtnemer op welke grond de opschorting berust.​
   

 11. Privacy

  Persoonsgegevens worden door de ondernemer verwerkt volgens de privacy- en cookieverklaring die hier te raadplegen is (www.vdds.be/privacy).

   

 12. Overig

  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Belgisch recht van toepassing.

  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst van kracht. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent 

bottom of page